top of page

כולנו קולם

חיפה, 15.7.16

הקריאה לשחרור בעלי החיים הינה קריאה אוניברסלית, עיוורת לשיוכים דתיים, לאומיים, כלכליים, מגדריים ותרבותיים. כל שצריך על מנת להבין שבעלי החיים אינם כלים שנועדו לשרת אותנו, זה לב פועם ומרגיש. כל מה שצריך על מנת לצאת ולפעול למען עצירת הסבל שלהם, אלו נחישות ואומץ לדרוש שלוש דרישות פשוטות וברורות: 
החופש של כולנו, הוא גם החופש שלהם.
הביטחון של כולנו הוא גם הביטחון שלהם.
הקול של כולנו הוא הקול שלהם.
כולנו קולם!
כולנו – כל מי שהחליטו זה מכבר שאינם פוגעים עוד בבעלי החיים. 
כולנו – כל מי שהחליטו זה מכבר שאלימות אינה דרכם.
כולנו – כל מי שאכפת להם. כל מי שהחליטו להביא לשינוי.

 

bottom of page